نمونه قرارداد نرم افزاری: طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار

دسته: دانشگاهی – سایر موارد

فرمت فایل دانلودی:. zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 104 کیلوبایت

توضیحات:
نمونه قرارداد نرم افزاری: طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار، در قالب فایل word و در حجم 15 صفحه.

این فایل، فرم خام یک قرارداد همکاری در حوزه طراحی، راه‌اندازی سامانه های نرم افزاری و تهیه نرم افزار براساس نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) می باشد. با کمک این نمونه می توان قراردادهای همکاری در این حوزه با شرکت ها مورد نظر منعقد نمود. این نمونه مثال خوبی برای ساماندهی پروژه های نرم افزاری از دیدگاه قرارداد همکاری می باشد.

بخشی از متن:
بخش اول: شرایط عمومی قرارداد
مقدمه

این قرارداد در تاریخ 1/10/1389 بین. به نمایندگی آقای. از یک ســو که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و شرکت. به نمایندگی آقای. که به موجب آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی شماره. مورخ. اختیار امضای این قرارداد را دارند و از این پس مشاور نامیده می شوند، از سوی دیگر منعقد می گردد.

ماده 1: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از ‘ طراحی و راه اندازی سامانه / تهیه نرم افزار. ‘ با استفاده از استانداردها، فراروش، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرایط اختصاصی و پیوست‌های قرارداد.

تبصره 2: در طول مدت اجرای قرارداد و پس از تحویل سامانه / نرم افزار، از تاریخ پایان قرارداد بمدت یکسال خدمات پشتیبانی به عهده مشاور خواهد بود، پس از اتمام این مدت کارفرما درصورت نیاز

ماده 2: مدت اجرای قرارداد
مدت اجرای قرارداد از تاریخ. /. /1393 تا تاریخ. /. /1393 تقویمی خورشیدی است که مشاور باید کلیه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانی مورد توافق، در شرایط اختصاصی قرارداد، انجام داده و به تایید کارفرما برساند. مدت پشتیبانی موضوع قرارداد، پس از پایان مدت اجرای پروژه به مدت یکسال می باشد.

تبصره: پس از انتقضای مدت ذکر شده در ماده فوق قرارداد پشتیبانی منعقد خواهد شد.

ماده 3: مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برابر. ریال (. ریال) است که بر اساس شرایط تعیین شده در شرایط اختصاصی قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط مشاور، مبالغ به شرح ماده 4 پس از کسر کسورات قانونی به مشاور پرداخت می گردد.

فهرست مطالب:

کلیات

بخش اول: شرایط عمومی قرارداد

بخش دوم: شرایط خصوصی قرارداد

بخش سوم: پیوست ها

پیوست 1: تعاریف و اصطلاحات

پیوست 2: سایر پیوست های مورد نیاز


عبارت‌های کلیدی

 • نمونه قرارداد
 • نمونه قرارداد همکاری
 • راه اندازی سامانه
 • سامانه های نرم افزاری
 • تهیه نرم افزار
 • پروژه های نرم افزاری
 • قرارداد
 • قرارداد آماده
 • فرم خام قرارداد
 • قرارداد همکاری
 • قرارداد نرم افزاری
 • نظام مهندسی
 • استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
 • فرم

خرید فایل

مطالب مشابه: